Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 
 

Η εταιρία NOVACERT – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ (NOVACERT ΕΠΕ) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ή γενικά ιδιώτες και τρίτοι που συνεργάζονται ή επικοινωνούν με την εταιρία). Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, η εταιρία σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων της επεξεργασίας.
 
1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
 
Η εταιρία με την επωνυμία:
 
«NOVACERT – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» (στο εξής «NOVACERT ΕΠΕ»)
 
Έδρα: 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Βέροιας, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, Ημαθίας, Ελλάδα
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@novacert.gr
 
 
2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η NOVACERT ΕΠΕ;
Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.
Η NOVACERT ΕΠΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συναλλαγών της, συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
 • Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση [κατοικίας ή ηλεκτρονική (email)], ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και κινητό) κ.ά.
 • Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πληρωμής/ χρέωσης, επαγγελματικά στοιχεία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, διεύθυνση εργασίας, στοιχεία σε σχέση με προηγούμενες συναλλαγές ή εμπορικές συμβάσεις/συμφωνίες, μισθοδοσία, άδειες, κ.ά.
 • Δεδομένα που αφορούν οικονομικές καταστάσεις, φορολογικά στοιχεία και φορολογικές πληροφορίες όπως  πηγή εισοδήματος, πηγή περιουσιακών στοιχείων, κλπ, προκειμένου να υποβληθούν σε τεχνικούς φακέλους εγκρίσεων σε προγράμματα που τρέχουν από δημόσιους Ελληνικούς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Δικαιολογητικά που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να κατατεθούν για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων προβολής και  προώθησης αγροτικών προϊόντων.
Τα ως άνω στοιχεία τα λαμβάνουμε από εσάς αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων σας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας επιχειρηματικής σχέσης. Μπορούμε, επίσης, να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, τα εμπορικά μητρώα, τον τύπο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.
Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η NOVACERT ΕΠΕ δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται, κατ’ αρχήν, δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα σας με σκοπό της ταυτοποίησής σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας. Κατ’ εξαίρεση, η εταιρία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα, μόνο εάν:
 • έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο και για συγκεκριμένο σκοπό,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων ή την εκτέλεση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, είτε από την πλευρά της εταιρίας μας είτε από εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων (π.χ. υποχρεώσεις και δικαιώματα της εργατικής νομοθεσίας ή της κοινωνικής ασφάλισης),
 • τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας σε περίπτωση σωματικής ή νοητικής ανικανότητας/ αδυναμίας για συγκατάθεση,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου (π.χ. ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων) ή ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών εργασίας ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες. Αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, η NOVACERT ΕΠΕ δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων τόσο δικών σας όσο και της εταιρίας μας.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αναλογικότητας.
 
2. Πως νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Η NOVACERT ΕΠΕ νομιμοποιείται ως προς τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:
 • είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα,
 • είτε λόγω έννομης υποχρέωσης της εταιρίας μας ως υπευθύνου επεξεργασίας,
 • είτε κατόπιν δική σας ρητής συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να παρέχεται με δική σας σαφή θετική ενέργεια και να πρόκειται για ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή ένδειξη της συμφωνίας σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η συγκατάθεση μπορεί να συνίσταται σε γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή σε προφορική δήλωση. Η σιωπή ή η αδράνεια δεν εκλαμβάνονται από εμάς ως συγκατάθεση.
 
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή των προβλέψεων του νόμου ή βάσει της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της συναφθείσας μεταξύ μας σύμβασης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την επικοινωνία μαζί σας για ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί η σύμβαση ή την επεξεργασία των δεδομένων σας για τη διαχείριση πληρωμών/τιμολογήσεων, καθώς και κάθε επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. Η NOVACERT ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση email σας για να σας στείλει ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρίας. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής συναλλακτικής σχέσης.
 • Για την υποστήριξη/ εξυπηρέτησή σας όσον αφορά τις υπηρεσίες/ έργα/ προϊόντα της εταιρίας μας. Η NOVACERT ΕΠΕ ενδέχεται να συλλέγει ή να επεξεργάζεται δικές σας πληροφορίες για την απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματά σας, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων, για την ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια σας περί βελτίωσης των υπηρεσιών μας ή προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε ταχέως και με το βέλτιστο τρόπο στην επόμενη συναλλαγή/ επαφή σας με την εταιρία μας. Επίσης, η NOVACERT ΕΠΕ μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η NOVACERT ΕΠΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 • Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών μας ή εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, όπως π.χ. για την πρόληψη απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, για τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρηση), για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ασφαλείας.
 • Για σκοπούς μάρκετινγκ. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για  υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing.
 
4. Ποιος ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας [ως άτομο ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομική οντότητα, την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε ή της οποίας είστε ο πραγματικός δικαιούχος]. Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και πέντε (5) έτη. 
Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψήφιων πελατών [ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων/ ή πραγματικών δικαιούχων υποψήφιου πελάτη νομικού προσώπου], θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για 6 μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης απόρριψης του αιτήματός σας για συνεργασία μαζί μας.
 
5. Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; 
Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η NOVACERT ΕΠΕ δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας ή για πρόσβαση και λήψη του newsletter της εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η NOVACERT ΕΠΕ δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
 
6. Με ποιο τρόπο επεξεργάζεται η NOVACERT ΕΠΕ τα δεδομένα μου;
Η εταιρία μας και το εκπαιδευμένο σε ζητήματα προστασία προσωπικών δεδομένων προσωπικό της τηρεί τις αρχές επεξεργασίας που τίθενται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).
Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Στην εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι.
 
7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;
Η NOVACERT ΕΠΕ δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκήσετε με ευχέρεια τα δικαιώματά σας. Έτσι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς, χωρίς κόστος, γράφοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@novacert.gr και αναφέροντας το λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε.
Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 1. Να μας ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να είναι αληθή και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και νομίμων δικαιωμάτων της εταιρίας, όπως αναλύονται ανωτέρω (δικαίωμα διαγραφής ή δικαίωμα στη λήθη).
 4. Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η εταιρία είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η NOVACERT ΕΠΕ χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η NOVACERT ΕΠΕ τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η NOVACERT ΕΠΕ δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη NOVACERT ΕΠΕ για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η εταιρία μας έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας (δικαίωμα περιορισμού).
 5. Να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που δώσατε σε εμάς σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείτε ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας (δικαίωμα φορητότητας).
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από τη NOVACERT ΕΠΕ οποτεδήποτε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@novacert.gr. Με αυτήν την ενέργεια, η NOVACERT ΕΠΕ θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά του, εκτός αν η εταιρία επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν καθορίσει και επιδείξει δικαιολογημένα επιτακτικό έννομο συμφέρον, ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης).
 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η NOVACERT ΕΠΕ δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε ή στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, άρνηση της εταιρίας ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή.
 
8. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους;
Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών/κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν εντός των τμημάτων της εταιρείας μας. Διάφοροι προμηθευτές μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι προμηθευτές συνάπτουν συμβάσεις με την εταιρεία μας , με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Πρέπει να τονίσουμε ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή σε περίπτωση που υποχρεωθούμε από τον νόμο προς αυτό ή είμαστε εξουσιοδοτημένοι δυνάμει των συμβατικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
 
9. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και ακόμη και να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, η οποία θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η NOVACERT ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτή. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.
Είσοδος Μελών

additional-info

Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τους πιστοποιημένους παραγωγούς που εντάσσονται στις διαδιακασίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής παραγωγής που παρέχει η NOVACERT.

Αν γνωρίζετε τον κωδικό ιχνηλασιμότητας παραγωγού πληκτρολογήστε τον στο αντίστοιχο πεδίο.
Διαφορετικά επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και ή τον νομό παραγωγής των προϊόντων και αναζητήστε τους πιστοποιημένους παραγωγούς.
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει
Καταχωρίστε το email σας